Algemene Voorwaarden

Door een bestelling te plaatsen geeft de klant te kennen akkoord te gaan met de algemene voorwaarden (inclusief leverings- en betalingsvoorwaarden) van Handelsonderneming Frank de Rek.

Handelsonderneming Frank de Rek houdt het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. Deze gaan in op het moment dat de klant een nieuwe bestelling bij Handelsonderneming Frank de Rek doet, de klant geeft daarmee aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden. Eventuele algemene voorwaarden van klanten worden hierbij uitdrukkelijk afgewezen.

Artikel 1 Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ‘klant’: De (potentiële) klant van zaken en/of diensten geleverd door Handelsonderneming Frank de Rek.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk onder ‘Algemene Voorwaarden’ op de site van Handelsonderneming Frank de Rek.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en Handelsonderneming Frank de Rek.

1.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Handelsonderneming Frank de Rek worden overeengekomen.

1.5 Handelsonderneming Frank de Rek heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de site van Handelsonderneming Frank de Rek (www.frankderek.nl) te wijzigen.

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen gedaan door Handelsonderneming Frank de Rek zijn bindend tenzij duidelijk een menselijke vergissing of kennelijke schrijf of spelfout in het geding is. Handelsonderneming Frank de Rek behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen te veranderen of in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid.

2.2 De administratie van Handelsonderneming Frank de Rek geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Handelsonderneming Frank de Rek verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van de door Handelsonderneming Frank de Rek verrichte leveringen. Handelsonderneming Frank de Rek erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Leveringsvoorwaarden erkent de klant dit eveneens.

Artikel 3 Prijzen, tarieven en betaling

3.1 Alle prijzen van de aangeboden zaken zijn in Euro en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, maar exclusief bezorgkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen, en onder voorbehoud van prijswijzigingen. Handelsonderneming Frank de Rek maakt gebruik van de kleineondernemersregeling (KOR) en is niet BTW plichtig. Wij kunnen u dan ook geen btw-factuur aanbieden.

3.2 Indien betaling per internet plaatsvindt middels PayPal en/of (een) andere betaalorganisatie(s)/machine(s), zal de door Handelsonderneming Frank de Rek over het transactiebedrag aan PayPal en/of (een) andere betaalorganisatie(s)/machine(s) verschuldigde provisie(s) bij de klant bijkomend in rekening worden gebracht.

3.3 Bij storneren van de betaling zal de overeenkomst als nietig worden beschouwd. De aan de klant geleverde goederen zijn derhalve het eigendom van Handelsonderneming Frank de Rek. Het retourneren van de goederen door de klant aan Handelsonderneming Frank de Rek is voor rekening en risico van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.4 Indien de klant in gebreke blijft, behoudt Handelsonderneming Frank de Rek het recht voor alle incassokosten aan de klant in rekening te brengen.

3.5 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Handelsonderneming Frank de Rek gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten.

3.6 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Handelsonderneming Frank de Rek totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Handelsonderneming Frank de Rek zijn voldaan.

3.7 De geleverde goederen of diensten dienen door de klant binnen een termijn van 30 dagen na afleverdatum betaald te zijn, tenzij expliciet schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 4 Leveringen/Leveringstermijnen

4.1 De producten kunnen veelal binnen 48 uur verzonden worden. In ieder geval binnen 10 werkdagen, tenzij bij het sluiten van de overeenkomst anders is overeengekomen.

4.2 De door Handelsonderneming Frank de Rek opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.3 Wanneer de overeengekomen levertijd, om welke reden dan ook, door Handelsonderneming Frank de Rek onverhoopt overschreden wordt, zal Handelsonderneming Frank de Rek de klant hiervan onmiddellijk in kennis stellen. Daarbij wordt de mogelijkheid geboden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort.

Artikel 5 Recht van retour bij koop op afstand

5.1 Als de klant niet tevreden is over een aangekocht product, heeft deze het recht van retour binnen 14 dagen na levering van het product. Het recht van retour geldt alleen bij een ondeugdelijk product. De klant kan dan de bestelling retourneren waarbij de aankoopprijs terug wordt betaald. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor rekening klant. Het product mag niet gebruikt of beschadigd zijn.

5.2 Voordat artikelen teruggestuurd worden dient de koper Handelsonderneming Frank de Rek hiervan in kennis te stellen, bij voorkeur via een e-mail naar info@frankderek.nl. Het aankoopbedrag wordt binnen 30 dagen geretourneerd (indien reeds is betaald). 

5.3 Wijze van retournering. Het te retourneren artikel dient verzonden te worden naar:

Handelsonderneming Frank de Rek
De Amstel 48
8253 PC Dronten

Vermeld bij de retourzending naam, factuurnummer en factuurdatum. 

Artikel 6 Overmacht en/of andere bijzondere omstandigheden

6.1 Handelsonderneming Frank de Rek is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling, of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 7 Risico en aansprakelijkheid

7.1 Het transport door derden van het door de klant bestelde product is voor rekening en risico van de klant.

7.2 Handelsonderneming Frank de Rek is niet aansprakelijk voor letsel of schade van welke aard dan ook, ontstaan aan personen en zaken van de klant of derden door gebruik van de door Handelsonderneming Frank de Rek geleverde artikelen of ten gevolge van enig handelen of nalaten door Handelsonderneming Frank de Rek.

7.3 De klant vrijwaart Handelsonderneming Frank de Rek voor alle aanspraken op schadevergoeding door derden, welke deze laatste tegen Handelsonderneming Frank de Rek zouden kunnen instellen op grond van enig handelen of nalaten van de zijde van Handelsonderneming Frank de Rek.

Artikel 8 Bestellingen/Communicatie

8.1 Handelsonderneming Frank de Rek kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of onduidelijkheden in orders/bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Handelsonderneming Frank de Rek, dan wel tussen Handelsonderneming Frank de Rek en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Handelsonderneming Frank de Rek.

Artikel 9 Producten/Diensten/Klachten

9.1 Handelsonderneming Frank de Rek staat ervoor in dat de door Handelsonderneming Frank de Rek geleverde producten deugdelijk zijn en voldoen aan de eisen die men in het handelsverkeer aan zodanige goederen stelt.

9.2 Handelsonderneming Frank de Rek zal de door de klant gewenste dienst naar beste vermogen uitvoeren.

9.3 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Handelsonderneming Frank de Rek serieus en binnen redelijke termijn in behandeling worden genomen. Stuur bij klachten bij voorkeur een e-mail naar info@frankderek.nl. Handelsonderneming Frank de Rek doet daarbij haar uiterste best om de klacht naar tevredenheid op te lossen.

9.4 Klachten aangaande onjuiste levering (indien bijvoorbeeld andere artikelen zijn geleverd dan besteld), dient de klant binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling te melden bij Handelsonderneming Frank de Rek.

9.5 Door Handelsonderneming Frank de Rek wordt het retourproces met de klant besproken. Indien de bestelling wordt retour gezonden door de klant, wordt het orderbedrag gerestitueerd zodra de bestelling in goede orde is teruggekomen in het magazijn van Handelsonderneming Frank de Rek.

9.6 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Handelsonderneming Frank de Rek schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Handelsonderneming Frank de Rek de klant hiervan per brief, e-mail of telefonisch in kennis stellen. Handelsonderneming Frank de Rek heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

9.7 Voor klachten aangaande de producten, moet de klant zich binnen 7 dagen na de leveringsdatum in contact stellen met Handelsonderneming Frank de Rek.

9.8 In overleg met de klant wordt de aard van de klacht vastgesteld. Indien de klacht gegrond is wordt het orderbedrag van het desbetreffende product gerestitueerd of een ander product geleverd.

Artikel 10 Garantie

10.1 Tenzij anders verleent Handelsonderneming Frank de Rek, onverminderd de rechten of vorderingen die de wet de klant toekent, een garantie van drie maanden op de door haar geleverde onderdelen.

10.2 Op alle New Old Stock onderdelen en Manuals wordt garantie te allen tijde uitgesloten.

Artikel 11 Kamer van Koophandel

11.1 Handelsonderneming Frank de Rek staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder K.v.K. nummer 75529971 Handelsonderneming Frank de Rek met de handelsnaam Frank de Rek New Old Stock Parts.

Artikel 12 Toepasselijk(e) recht en geschillenregeling

12.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Handelsonderneming Frank de Rek is het Nederlands recht van toepassing.